Schubert: Piano Sonatas

Schubert: Piano Sonatas

Daniel Barenboim

Duration
352 Min

Franz Schubert

Piano Sonata No. 7 in E-Flat Major, D. 568

Franz Schubert

Piano Sonata No. 7 in E flat, D. 568

Franz Schubert

Piano Sonata No. 7 in E-Flat Major, D. 568

Franz Schubert

Piano Sonata No. 13 in A Major, D. 664

Franz Schubert

Piano Sonata No. 14 in A Minor, D. 784

Franz Schubert

Piano Sonata No. 14 in A minor, D.784

Franz Schubert

Piano Sonata No. 14 in A Minor, D. 784

Franz Schubert

Piano Sonata No. 19 in C Minor, D. 958